ital

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Italvelluti


Określenia i definicje
1. Kampania - program lojalnościowy (akcja promocyjna) prowadzony przez Organizatora, pod nazwą PROGRAMU PARTNERSKIEGO skierowany do Uczestników. Warunki Kampanii określa niniejszy Regulamin
2. Organizator - ITALVELLUTI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeznej.
3. Uczestnik - właściciel, kierownik lub wyznaczony pracownik salonu meblowego biorący udział w Kampanii, zgadzający się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie i przystępujący do Kampanii na zasadach w nim zawartych.
4. Oferta - katalog Nagród udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej www.italvelluti.pl - program partnerski, oferowanych w zamian za punkty premiowe przyznawane Uczestnikom tytułem udziału w Kampanii.
5. Formularz - wniosek/formularz niezbędny do aktywacji karty. Wypełnienie i podpisanie Formularza jest równoznaczne z przystąpieniem Uczestnika do Kampanii.
6. Nagrody - towary lub usługi, zamieszczone w ofercie, na które uczestnik wymienia zgromadzone na koncie punkty premiowe.
7. Punkt premiowy - jednostka liczbowa, którą jest nagradzany uczestnik programu w zamian za zrealizowanie czynności i warunków określonych przez Organizatora. Punkty te są gromadzone na koncie uczestnika prowadzonym przez Organizatora na potrzeby Kampanii.
8. PIN - indywidualne hasło dostępu do serwisu wydawane wraz z Kartą. Pierwszym hasłem jest numer Karty.
9. Karta - karta z niepowtarzalnym numerem wydawana Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Kampanii.
10. Serwis - cała zawartość witryny internetowej dostępnej na stronie.www.italvelluti.pl - program partnerski

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Kampanii lojalnościowej prowadzonej przez ITALVELLUTI POLSKA.
2. Kampania skierowana jest do wszystkich klientów Organizatora, którzy spełniają profil Uczestnika docelowego Kampanii lojalnościowej Organizatora.
3. Kampania lojalnościowa jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Kampania jest prowadzona w terminie od 01.01.2011 roku do 01.01.2021 roku, przy czym 31.12.2020 roku jest ostatnim dniem kumulacji punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Kampanii lojalnościowej, jak również wcześniejszego jej zakończenia, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.italvelluti.pl.
5. Do programu lojalnościowego mogą przystąpić właściciele salonów lub wyznaczeni przez nich pracownicy - kierownicy, handlowcy - którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy.
6. W Kampanii lojalnościowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów zależnych oraz pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem i przebiegiem Kampanii, a także ich małżonkowie i najbliżsi krewni.
7. Wypełniony i podpisany formularz należy pozostawić u przedstawiciela handlowego Organizatora, który zaoferował przystąpienie do Kampanii lojalnościowej.
8. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania zadań marketingowych i sprzedażowych przez firmę ITALVELLUTI POLSKA oraz Organizatora na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i... itd. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Kampanii maja prawo wglądu do nich i do ich poprawiania i usuwania. Usuniecie danych lub cofniecie powyższej zgody jest równoznaczne z wystąpieniem z Kampanii lojalnościowej Organizatora. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia a ich administratorem jest ITALVELLUTI Polska sp. z o.o.
9. Uczestnictwo w Kampanii jest nieodpłatne.
10. W celu przystąpienia do Kampanii lojalnościowej i ubiegania się o Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Kampanii określonymi w regulaminie i poświadczenia tego swoim podpisem na formularzu zgłoszeniowym.
11. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z uzyskaniem Karty Uczestnika, zwanej dalej Kartą.
12. Karta jest wydawana przez Dział Marketingu firmy ITALVELLUTI POLSKA z siedzibą w Brzeznej.
13. Karta zostanie dostarczona uczestnikowi Kampanii przez przedstawiciela ITALVELLUTI POLSKA.
14. Kartą nie musi posługiwać się jedynie osoba, na którą została wystawiona, jednakże przywileje przysługujące z tytułu posiadania karty nie mogą być scedowane na osoby trzecie.
15. Uczestnik może uzyskiwać informacje o stanie własnego konta, logując się na stronie www. italvelluti. pl i podając swój numer Karty oraz swoje tajne hasło PIN.
16. Każda Karta posiada niepowtarzalny numer, który przypisany jest do uczestnika programu i stanowi podstawę do identyfikacji użytkownika Karty. ITALVELLUTI POLSKA posiada pełną listę posiadaczy Kart. W sprawach spornych dane personalne uczestnika programu mogą podlegać weryfikacji.
17. Karta ważna jest na okres trwania Kampanii lojalnościowej. Decyzję o zakończeniu trwania Kampanii lojalnościowej podejmuje Organizator.
18. Karta nie jest kartą kredytową ani kartą płatniczą.
19. Karta pozostaje własnością Organizatora, który ma prawo ją anulować w wypadku, gdy zachodzi obawa, że dane punktowe zostały sfałszowane.
20. Uczestnik posiadający aktywną Kartę, otrzymuje premię w postaci punktów za każde spowodowanie zakupu całych mebli w punktowanych tkaninach ITALVELLUTI POLSKA Sp. z o.o., potwierdzonych WZ lub innym opisanym dokumentem wystawionym przez producenta mebli. Mebel należy zgłosić w okresie 6 miesięcy od dnia sprzedaży. Potwierdzenia należy dokonać w okresie 1 roku od zgłoszenia mebla w systemie. Po tym okresie zgłoszenie traci ważność i jest usuwane z systemu. Przelicznik z rachunku na naliczoną ilość punktów jest stały i określony przez Organizatora. W przypadku dużych rozbieżności ilościowych między zgłoszeniem a zamówieniem producenta, Organizator Kampanii zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości przyznanych punktów. Lista tkanin punktowanych jest dostępna dla Uczestników po zalogowaniu na ich indywidualnych kontach, na stronie www.italvelluti.pl zakładka Program Partnerski.
21. W przypadku kiedy mebel zawiera więcej niż jedną tkaninę ITALVELLUTI, Uczestnik programu dodając zamówienie i zgłaszając punkty za sprzedany mebel na swoim koncie, wybiera tą tkaninę, która została wykorzystana na korpus mebla.
22. Za zgromadzone przez Uczestnika punkty, Uczestnik może wybrać nagrodę z katalogu nagród na stronie www.italvelluti.pl zakładka Program Partnerski wówczas gdy ilość punktów za zakupione towary Organizatora jest równa lub wyższa od wartości punktowej Nagrody. Punkty zebrane na różnych kontach Uczestników nie mogą być sumowane.
23. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia przyznania Nagrody. Uczestnik zobowiązuje się do udostępnienia Organizatorowi danych niezbędnych do sporządzenia protokołu odbioru nagrody.
24. Zrealizowana wysyłka Nagrody za punkty, skutkuje odjęciem z konta Uczestnika punktów w ilości odpowiadającej wartości punktowej Nagrody.
25. Raz złożone zamówienie na Nagrody nie może być zmieniane ani odwołane a otrzymana Nagroda nie podlega zwrotowi, wymianie na inną lub zamianie na równowartość pieniężną.
26. Zgromadzone Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na Nagrody o wyższej wartości punktowej z dopłatą pieniężną.
27. Na pokwitowaniu odbioru Nagrody zawarte są wszelkie informacje dotyczące obciążeń podatkowych Nagród zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do wartości 200 zł osoba fizyczna nie płaci podatku. Powyżej tej kwoty Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego wywiązania się z obowiązków podatkowych wynikających z przyjęcia Nagrody, otrzymując PIT 8c oraz do udostępnienia Organizatorowi danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu PIT-8c.
28. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora Nagrody zamieszczonej w katalogu Nagród, z przyczyn od Organizatora niezależnych, Organizatorowi przysługuje prawo zastąpienia Nagrody towarem o tych samych lub zbliżonych parametrach.
29. Uczestnik ma obowiązek w momencie odbierania Nagród sprawdzić czy są one zgodne z zamówieniami, sprawne, kompletne i czy nie posiadają wad.
30. Katalog Nagród nie jest ofertą handlową i Organizator nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród, zastrzegając sobie prawo do wycofania Nagrody z katalogu bez podania przyczyny. Zdjęcia zamieszczone w katalogu Nagród są zdjęciami przykładowymi i nie mogą stanowić podstawy do składania reklamacji.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przyznanych Nagród. Nagrody nie posiadają gwarancji w myśl przepisów ustawy o ochronie konsumentów (nabywcą nagród jest podmiot gospodarczy a nie osoba fizyczna).
32. Organizator ITALVELLUTI POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany towarów znajdujących się w katalogu Nagród Kampanii lojalnosciowej, a także ich wartości punktowej.
33. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie www.italvelluti.pl
34. Uczestnicy mają prawo wymienić otrzymane punkty premiowe na Nagrody przez okres jednego miesiąca od podanej daty zakończenia Kampanii.
35. Po zakończeniu Kampanii każda Karta traci swoją ważność, niewykorzystane Punkty nie podlegają zwrotowi.
36. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą uruchomienia Kampanii i obowiązuje do czasu jej zakończenia.